Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Łowicz rozpoczęła realizację projektu „Ochrona powietrza w Gminie Łowicz poprzez montaż odnawialnych źródeł energii”. Projekt przewiduje zaprojektowanie i budowę:182 instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych z terenu Gminy,  8 instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej,  12 kotłów na pellet dla mieszkańców z terenu Gminy 

LogoWFOSiGWwLodziInwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi

Zadanie:

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w miejscowości Parma, Placencja, Zielkowice na terenie Gminy Łowicz umowa Nr 110/OW/D/2022 z dnia 09.05.2022r.

Ilość planowanych przyłączy 76 szt. kwota dotacji 398.356,00 złotych

w ramach programu priorytetowego Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – II edycja

www.wfosigw.lodz.pl.

 

 

EFRROW.jpg

„Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu"

Operację pn.: Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu zrealizowano z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 157 000,00 zł.

Dofinansowanie UE: 75 213,00 zł.

Celem projektu było zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców gminy Łowicz  poprzez modernizację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu.

LogoWFOSiGWwLodziInwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi

Zadanie:

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w miejscowości Parma na terenie Gminy Łowicz - umowa Nr 585/OW/D/2021 z dnia 13.12.2021 r.

Ilość planowanych przyłączy 79 szt. kwota dotacji 399.975,00 złotych

www.wfosigw.lodz.pl.

Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zielkowice, Placencja oraz Parma!

W listopadzie 2020 roku ukończono roboty budowlane związane z realizacją projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowo – wschodniej części gminy Łowicz, obejmującej miejscowości Zielkowice, Placencja i Parma na terenie gminy Łowicz" dofinansowanego w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pozostałe 15% kosztów stanowi wkład własny Gminy Łowicz finansowany m.in. z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi

Podkategorie